Råd og utvalg

Elevrådet

Det er Elevrådet sin oppgave å representere elevene overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Hver klasse velger en representant til Elevrådet, som kan ta opp saker som klassen mener Elevrådet bør ta videre til skolens ledelse. Elevrådet kan blant annet være med å bestemme regler på skolen samt medvirke til skolens læringsmiljø og undervisning.

Foreldrearbeidsutvalget (FAU) 

Alle foreldre til elever på Bø ungdomsskole, er medlem av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger hvert år et arbeidsutvalg (FAU), som skal være foreldrenes stemme.

FAU jobber blant annet for å fremme elevenes læringsmiljø, samarbeid hjem-skole og arrangere samlinger med aktuelle tema. FAU uttalelser seg også i relevante saker fra kommunen eller skolen.

Fau leder:  Margareth Eritsland       epost: margareth.eritsland74@gmail.com      tlf.nr.: 926 61 818

Samarbeidsutvalget (SU)

Opplæringsloven §11-1: Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg som har rett til å uttale i alle saker som gjelder skolen. Aktuelle områder er skolens utviklingsplaner, hjem-skole-samarbeid, skolevurdering, ordensreglement, planer for ombygging og vedlikehold, samt skolens informasjonsvirksomhet, prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket, skoleskyss, trafikkforhold og hvordan skoleveien kan sikres.

Skolemiljøutvalget (SMU)

Opplæringsloven §§11-1a og 11-5a gir bestemmelser om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg. (…) Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. Kap.9a. I skolemiljøutvalget skal elever og foreldre utgjøre flertallet.Skolemiljøutvalget kan be skolen om konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. For eksempel kan SMU behandle brukerundersøkelsene og se hva som kan forbedres på skolen ut fra de svarene som er kommet inn. SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se at forbedringer blir gjort.